За нас

Сдружение „Крачка напред“ е юридическо лице с нестопанска цел създадено през 2009 г.

Каузи на сдружението:

  1. Подобряване на градската среда, чрез различни форми на изкуство. Това включва облагородяване и преосмисляне на изкуството, като през него да се излъчат артистични и социо-политически послания в общността. Грижата да се подобри качеството на градския живот, да се естетизира външното публично пространство или да се изнесе изкуство на нетрадиоционни места, което да привнесе нови перспективи към неговото правене и възприемане.
  2. Детски и младежки дейности насочени към социализацията на децата и младите хора. Да предоставя интересни възможности и извънкласни форми за забавление и обучение в свободното време, както и гражданско образованиe. 
  3. Развитие на гражданско общество и достигане на високо ниво на информираност и положителни нагласи в широката общественост и организациите от неправителствения сектор с политиките на Европейския съюз и други международни структури и институции.